top of page

De Son of God MM is een motorrijdend deel van het lichaam van Jezus Christus.

Wij geloven dat de mens alleen los kan komen (gered kan worden) van zonden en oordeel door het geloof aan het voltooide werk van de Here Jezus aan het kruis.​


Jezus zegt: "Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan alleen door Mij".


Jezus die uit de maagd geboren is, heeft 3 jaar gepredikt en deed vele tekenen om (onschuldig daar hij nooit gezondigd heeft) voor onze zonden die tussen God de Vader en ons in staan te betalen met zijn leven aan het kruis.

Jezus stond na DRIE dagen op uit de dood (het graf) om na veertig dagen op te gaan naar de Vader God in de hemel.

Om daar aan de rechterhand van de Vader op de troon te zitten van waar hij terug zal keren naar deze aarde om eerst 1000 jaar op de troon van zijn vader David (naar het vlees) te zitten waarna Hij recht zal spreken over de levenden en de doden, en de eeuwigheid begint.

De mens kan niet door EIGEN werken gered worden van de dood, maar alleen DOOR het geloof in het voltooide werk van Jezus Christus aan het kruis.

God is Liefde en wil niet dat er iemand verloren gaat, indien men berouw heeft van het zondigen tegen God en mensen, dan schenkt God genade en wil je van harte vergeven, wat je ook gedaan hebt.

Zodat jij een naar Zijn maatstaven rechtvaardig leven met Hem kan leiden.

Tot in eeuwigheid!


Jezus zegt dat de mens uit water en geest wedergeboren moet worden om het Koninkrijk Gods te kunnen zien.


Daarom geloven wij dat een mens alleen gedoopt kan worden indien men persoonlijk geloof heeft.

En niet als kind, een baby of kleuter kan niet zelf een keuze maken.

(Handelingen 8)

En alzo zij over weg reisden, kwamen zij aan een zeker water; en de kamerling zeide: Ziedaar water; wat verhindert mij gedoopt te worden?

En Filippus zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij, antwoordende, zeide: Ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is.

En hij gebood den wagen stil te houden; en zij daalden beiden af in het water, zo Filippus als de kamerling, en hij doopte hem.


Wij geloven dat de Bijbel het voltooide geschreven Woord van God is waar niets meer aan toegevoegd

kan worden.

Onze missie:

Het naar ons beste kunnen Jezus volgen en zijn wezen reflecteren.

Mensen het Evangelie van redding en verlossing verkondigen, zodat de mens niet voor eeuwig verloren hoeft te gaan.

Wij willen er voor mensen zijn om ze verder te helpen, waar mogelijk.


Want al zo lief heeft God deze wereld gehad, dat Hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwig leven heeft. (Johannes 3:16)


De wereld is al geoordeeld maar in geloof aan Jezus is redding van het komende oordeel.

Door geloof aan de levende Zoon van God word men gereinigd van zonden en mag men een kind van God worden.

Jezus zegt ik ben de weg de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Kan men overnieuw beginnen , een nieuw leven met Jezus/God leiden door zijn Geest en liefde.

De gelovigen worden dan Heiligen genoemd omdat zij geheiligd zijn in Christus zijn bloed.

Hetgeen hij vrijwillig offerde aan het kruis van Golgotha.

Toen Jezus aan het kruis stierf had hij de redding van de mens in gedachten. (Ook jou redding)

Hij deed dit om ons te verlossen van de zonden die wij begaan en de banden met de duisternis, de satan de overste van deze wereld genaamd.

Om ons te bevrijden van de dood die komen gaat.

Jezus zette hem te kijk en Jezus werd koning en heerser over Hemel en aarde zodat alle knie zich voor Hem zal buigen en Hij allen

die de Vader tot Hem brengt, kan en zal redden!


Wil jij deze Redder en Verlosser ontmoeten?

Wil jij liever eeuwig leven met Hem en God, een leven dat nu al kan beginnen?

Ga dan naar Hem toe en leg jou leven in Zijn hand.

Hoe jij dit kan doen?

Bid (Praat) met God/Jezus zoals jij met een ander zou praten, leg Hem jou zonden (dingen waarvan God zegt dat het verkeerd is)voor.

Vraag Hem deze te vergeven en ga leven naar de maatstaven die Hij jou aanbiedt.

Moeilijk?

Nee, ik deed het en mijn leven is radicaal veranderd, ten goede!

bottom of page